Home » Устав

Устав

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОТВАЧИ

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1

/1/ Сдружението  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОТВАЧИ,наричано по-долу „Сдружението”е юридическо лице и се учредява в съответствие със закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

/3/ Сдружението е неограничено със срок или друго прекратително условие.

/4/ Вътрешно структурните отношения и дейността на сдружението се уреждат с правилник, който се приема от управителния съвет на сдружението в съответствие с този устав.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2

/1/ Наименованието на сдружението е „ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОТВАЧИ”, наричано по нататък в устава за кратко „Сдружението”

/2/ Седалището и адреса на управление на сдружението е гр.София, ж.к.”Бели брези”, ул.Професор Димитър Атанасов” №18-20, вх.А етаж 3 ап.12, община „Красно село”.

/3/ Пълното или съкратеното наименование на сдружението, седалището и адреса на управлението му се поставят върху всички документи и издания на сдружението.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3

/1/ Сдружението е национална, не политическа и не религиозна организация с нестопанска цел,създадена за да съдейства за съхраняване и популяризиране на традиционната българска кухня,както и за развитие на нови тенденции в същата.

/2/ За изпълнение на целите,които си е поставило сдружението:

1. Защитава интересите на своите членове.

2. Сътрудничи с държавната и общинска администрация във връзка с дейността си.

3. Разработва икономическа политика за целево финансиране на програми и проекти,свързани с бранша.

4. Подпомага своите членове в организирането и осъществяването на тяхната професионална дейност.

5. Организира школи за обучение на професионални готвачи.

6. Сътрудничи на професионалните готвачи в бранша.

7. Създава професионални марки и рекламни артикули за дистрибуция и производство.

8. Организира борси за готвачи.

9. Сътрудничи с представители на хранителната индустрия.

10. Организира бази за обучение на професионални готвачи.

11.Консултира ресторанти и хотели.

12. Създава интернет вестник на сдружението.

13. Организира семинари ,симпозиуми,състезания,както и национални международни срещи,свързани с бранша.

14. Създава фондове за издръжка и обучение на стажанти.

15. Извършва и други дейности,свързани с постигането на своите цели.

Чл.4.

/1/ Сдружението може да извършва и стопанска дейност,свързана с основната дейност, за която е регистрирано

/2/ Предмет на стопанската дейност на сдружението е:

1. Издаване и разпространение на специализирана литература.

2. Организиране и провеждане на състезания и участия на специализирани форуми в България и чужбина,тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.

3. Организиране и провеждане на платени семинари и други тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.

4. Организиране на курсове за повишаване на квалификацията.

5. Други стопански дейности, свързани с основния предмет на дейност на сдружението.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.5.

/1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, като приемат настоящия устав, плащат редовно определените в него парични вноски и работят за постигане целите на сдружението.

Чл.6. Членовете на сдружението имат следните права:

1. Да участват в управлението на сдружението.

2. Да избират и да бъдат избирани в неговите органи.

3. Да бъдат информирани за дейността на сдружението.

4. Да се ползват от правото да получават съдействие от сдружението при изпълнение на дейността си.

5. Да напускат доброволно сдружението.

Чл.7. Членовете на сдружението са длъжни:

1. Да спазват устава на сдружението и да работят за постигане на неговите цели.

2. Да изпълняват взетите решения от органите на управление на сдружението.

3. Да внасят редовно дължимите имуществени вноски в размер на: за физически лица – 25 лв. годишно и 250 лв. за юридически лица.

4. Да оказват съдействие при реализиране на решенията, приети от управителните органи.

5. Да не предприемат действия ,които дискредитират сдружението.

Чл.8.Членските права и задължения ,с изключение на имуществените са не прехвърлили и не преминават върху други лица при смърт,съответно при прекратяване .Изпълнението на членските задължения и упражненията на членските права може да бъде предоставено другиму само с нотариално заверено пълномощно за конкретния случай.

V.ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ В СДРУЖЕНИЕТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.9. Приемането на нови членове на сдружението става с решение на Общото събрание по предложение на УС.

Чл.10.

/1/ Членството в сдружението се прекратява:

1. При прекратяване на сдружението.

2. С едностранно волеизявление,отправено до УС.

3. При смърт или поставяне под пълно запрещение.

4. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.

5. С изключване

6. При отпадане

/2/ Решението за изключване се взема от ОС при предложение на УС при поведение ,което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

/3/ Отпадането поради не внасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на УС,който внася предложение за отпадане в ОС,което взема решение.

VI.OРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.11. Органите на сдружението са:

1. Общо събрание.

2. Управителен съвет

Чл.12. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове.

Чл.13

/1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава.

2. Приема други вътрешни актове.

3. Избира и освобождава членовете на УС.

4. Избира и освобождава председателя на УС.

5. Приема и изключва членовете.

6. Взема решения за участие в други организации.

7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.

8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

9. Приема бюджета на сдружението и одобрява годишен счетоводен отчет.

10. Взема решение относно  имуществените вноски.

11. Приема отчета за дейността на УС.

12. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

13. Взема и други решения предвидени в устава.

/2/ Правата по ал.1т.т.1,3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

/3/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

/4/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.14. Свикване на общото събрание.

/1/ Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението, ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС,то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред ,дата,час и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се обнародва в ДВ и се поставя на мястото за обявление в сградата,в която се намира управлението на сдружението,най малко един месец преди насрочения де н.

/4/ ОС може да заседава и се счита за законно ,ако присъстват повече от половината от всички членове.При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при съшия дневен ред и се счита за редовно,независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.15. Заседанието на ОС се ръководи от председателя на сдружението с изключение на процедурата по избор на нов УС и негов председател.Тогава процедурата се ръководи от лице,избрано от ОС.

Чл.16. На заседание на ОС се води протокол,който се подписва от председателя на събранието и от лицето ,изготвило протокола – секретар.

Чл.17

/1/ Всеки член ОС има право на един глас.

/2/ Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси,отнасящи се до:

1. Него,неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения,а по сребърна линия – до четвърта степен ,а по сватовство – до втора степен включително.

2.  Юридически лица ,в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на нотариално заверено пълномощно.Пре-упълномощяване не се допуска.

Чл.18.

/1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по чл.13.т.1 и 7 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

/3/ По въпроси,които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

Чл.19

/1/ Управителен орган на сдружението е УС.

УС се състои от три лица – членове на сдружението. Членовете на УС се избират за срок от 3 години и се отчитат за дейността си пред ОС.

/2/ По решение на ОС функциите на УС могат да се изпълняват и от едно лице-Управител.

Чл.20.УС:

/1/.Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

/2/. Осигурява изпълненията на решенията на ОС.

/3/. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

/4/. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

/5/. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи, отговорност за това.

/6/. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.

/7/ .Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава, не спадат в правата на друг орган.

/8/. Изпълнява задълженията предвидени в устава.

Чл.21.

/1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при примерно искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

/2/ УС може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.20 т.3 и 6 с мнозинство от всички членове.

/5/ УС може да взема решения и без да бъдат провеждани заседания, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл. 22 Председателят на УС се избира от ОС. Той има следните права:

1.Представлява сдружението пред трети лица.

2.Осигурява изпълнението на решенията на ОС и УС.

3.Сключва, изменя и прекратява трудови догори със служителите на сдружението.

4.Отговаря за воденето и съхранението на необходимата документация.

VII ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.23

/1/ Имуществото на сдружението се формира от:

1.Дарения,завещания,други пожертвования в полза на сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица.

2. Стопанска дейност, свързана с дейността и предназначението на сдружението.

3. Имуществени вноски от членовете на сдружението.

/2/ Предмет на дарение или завещание могат да бъдат пари, ценности,ценни книжа, движима и недвижима собственост, обекти на интелектуална собственост.

/3/ Сдружението води регистър за извършените дарения или завещания.

/4/ За постигане на целите си сдружението може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина.

/5/ Сдружението  може да участва в търговски дружества и да открива

представителства.То не може да участва в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

VIII – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24. Сдружението се прекратява по решение на О.С и след взето своевременно съгласие на учредителите.

Чл.25/1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от определено от управителния съвет лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2,той се определя от Окръжния съд по седалището на сдружението.

/4./ Относно неплатежоспособността,съответно несъстоятелността,съдът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

IX – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. За всички въпроси ,неуредени от настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на Закона юридическите лица с нестопанска цел,Търговския закон и съответстващите разпоредби на действащото законодателство в република България.

Comments are closed.