Home » Без категория

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ“ И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР“ учебна 2012/2013 година

14 януари 2013 No Comment

І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Да се осигури възможност:

 • учениците да демонстрират  придобити  знания  и
  умения  в  конкретна работна  ситуация;
 • да се постигне обвързване на
  извънучилищните дейности с бизнес средите от региона и областта, популяризиране
  възможностите за реклама и за престиж на работодателите чрез спонсорство и
  участие в подобни извън училищни
  дейности.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от професионалните гимназии и професионалните училища от последните две години на  обучение по професии от професионалните направления Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и Пътувания, туризъм и свободно време.

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг – Училищен.
  Срок за провеждане –до 18.02.2013 г.
 2. Втори кръг – Регионален. Срок за провеждане – 15-16.03.2013 г. Участват 63 училища в градовете:
 • Бургас – за областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Кърджали и Хасково
 • Габрово – за областите Габрово, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Русе, Търговище,  Видин, Враца и Монтана
 • Велинград – за областите Благоевград, Кюстендил,Перник, София-град, София-област,Пазарджик, Пловдив и Смолян.
 1. Трети кръг – Национално състезание. Срок за провеждане – 18–20.04.2013 г.

Пета панорама на професионалното образование – 18 отбора готвач и сервитьор.

Място за провеждане – гр. Пловдив.

Всяко училище се представя от ученици и ръководител.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка (по теория и по практика) за професиите от професионалните направления Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и Пътувания,
туризъм и свободно време.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Националното състезание се провежда в два кръга.

Изисквания за Регионалното състезание  и първия кръг на Националното състезание:

 1. Преди началото на практическата част на състезанието на всички участници се извършва инструктаж за безопасна работа на работното място и в работилницата, като всеки участник се подписва в инструктажна книга. Задължително е да се осигури присъствие на медицинско лице за оказване на медицинска помощ при нужда. За целта се оборудва аптечка.
 2. Всички състезатели са с работни облекла, готови за работа преди старта на състезанието, а именно:

Готвачи:

 • бадж (карта на участник);
 • куртка, престилка, дълъг панталон, шапка или мрежа за коса;
 • затворени гумени обувки;
 • кърпи за подсушаване;
 • кърпи за почистване;
 • работни инструменти;

Сервитьори:

 • бадж (карта на участник);
 • сервитьорска униформа;
 • прибори за транжиране;
 • кърпи за почистване.
 1. От организаторите се осигуряват равностойни изправни топлинни съоръжения.

Участниците сами подсигуряват необходимите продукти,напитки, съдове, прибори инвентар.

 1. По време на състезанието не се допускат учители специалисти, а само оценители. На разположение е специалист,който има задължението да отстранява възникнали повреди по топлинните съоръжения или други непредвидени обстоятелства.
 2. Началото и края на състезанието за всички отбори са предварително определени по график с продължителност 2 часа за Регионалното състезание и за първият етап на Националното състезание и един час за втория етап на Националното състезание..
 3. Участници няма да бъдат допускани до състезанието при явяване след обявено начало.
 4. Участник със симптоми на настинка или неразположение, под влияние на алкохол или наркотици, няма да бъде допуснат до състезанието.
 5. Всички участници ще имат определено работно място преди старта на състезанието.
 6. Състезателите нямат право да използват оборудване от други работни места освен техните собствени.
 7. Състезателите нямат право да заемат продукти или пособия от други работни места или участници.
 8. Всички участници разполагат с 2 часа в рамките на които трябва:
  1. a.Готвачи

За Регионално състезание и първи етап на Националното състезание.

 • да приготвят  първо,второ и трето ястие по изготвено от тях меню, като едното от тях трябва да бъде от българската национална кухня.;
 • да аранжират по две порции от предястието/ супата, салатата/,основното ястие и десерта, като едната порция се разделя на две за да бъде поднесена от сервитьора на гостите. В зависимост от вида и консистенцията на десерта той може да бъде оформен и в три порции – една за оценка от журито и две за да бъдат поднесени от сервитьора на гостите
 • да предложат с предястието подходящо вино /бяло или розе/, с основното ястие червено вино /с коркова тапа/ – за декантиране.
 • да представят ястията според собствената си преценка на български език и един чужд език по избор, който предварително заявяват на училището домакин;

Изисквания за втория кръг на Националното състезание:

 • Допускат се първите 10 участника,спечелили най-голям брой точки от първия кръг на състезанието
 • Състезателите трябва да приготвят и аранжират едно ястие с месо (по преценка и решение на състезателя) в две порции за осемдесет минути на принципа пълен блек-бокс. Предвиденото време от 80 минути се разпределя – 10 минути за избор на ястие, 10 минути за описване технологията на избрания асортимент и 60 минути за приготвяне.
 • Състезателите да предвидят хладилни чанти за съхранение на продуктите си (не се осигуряват хладилни съоръжения от организаторите).

б.    Серивитьори – започват състезанието половин час след готвача

 • да извършат подготвителните дейности за обслужването;
 • да заредят масата за консумация по определено предварително меню – два куверта;
 • да представят менюто на готвача
 • да транжират по една порция от  асортиментите включени в менюто.
 • да сервират и отсервират приготвеното от готвача;
 • да декантират вино;
 • да представят напитката и храната според собствената си преценка на български език и един чужд език по избор, който предварително заявяват на училището домакин;.
 • За Националното състезание напитките се осигуряват от Асоциацията на сомелиерите в България
 1. Всички участници
  следва да носят собствени ножове и инструменти за обработка на продукти,
  принадлежности на сервитьора, както и да се грижат за тяхното съхранение.
 2. Всички
  участници-сервитьори да си осигуря сами необходимите съдове, прибори и
  инвентар,
 3. Уважение и добро
  поведение от страна на участниците са задължителни елементи.
 4. За всяко нарушение на установения
  ред за провеждане на състезанието комисията санкционира състезателя с отнемане
  на точки. При груби нарушения състезателят може да бъде отстранен от
  по-нататъшно участие. Начинът и редът за санкциониране се определят от
  комисията по провеждане на състезанието и се съобщават преди състезанието.
 5. Регионалните
  инспекторати по образованието (както за регионалния кръг, така и за
  националния  кръг) определят училище
  домакин и уведомяват писмено училищата, които ще участват в състезанието за
  мястото и часа на пристигане и регистрация, мястото за нощуване, мястото за
  провеждане на състезанието и разписанието на превозните средства. Изпращат
  програма за провеждане на състезанието и регламент за всяка състезателна
  дисциплина съгласно приложенията. Съдействат за: осигуряването на състезателните
  материали; разгласяването на резултатите от състезанието в медиите и за
  укрепването на контактите на професионалните гимназии с представители на
  бизнеса и браншовите организации и за развитието им в публично-частно
  партньорство.
 6. Директорът на
  училището-домакин определя със заповед комисия за организиране, провеждане и
  оценяване на регионалното състезание за всяка състезателна дисциплина (тя се
  състои от членове и председател). За председател и членове на комисията се
  определят представители на регионалните структури на Българската браншова
  камара по туризъм, Асоциацията на барманите, Асоциацията на готвачите,
  Асоциацията на сомелиери и сервитьори или на по-големи туристически предприятия
  от региона.
 7. Училището-домакин
  съвместно с РИО на МОМН осигурява организацията за провеждане на състезанието,
  съобразено с броя на участниците, осъществява контакт с директорите на
  професионалните гимназии, участници в състезанието, и предоставя всички
  състезателни материали.
 8. За резултатите
  от състезанието се съставя протокол, изготвен и подписан от комисията по
  оценяването и председателя й, заверен с печат на училището. Препис от протокола
  се изпраща в съответния регионален инспекторат по образованието – домакин на
  регионалния и националния кръг, в училището домакин и в МОМН, дирекция „ОПОС”.
 9. След приключване
  на регионалния кръг всеки РИО изпраща в седемдневен срок препис от протокола с
  резултатите от състезанието, подписан от комисията и председателя й, в МОМН,
  дирекция „ОПОС”, в РИО – гр. Пловдив и в училището-домакин на националното
  състезание.
 10. За участие в
  националния кръг се допускат ученици, заели първите шест места от предходния
  кръг на състезанието. Те се придружават от един учител и носят работно облекло
  и описаните в регламента за всяка състезателна дисциплина съдове, инвентар и
  пособия, които декларират преди участието си.
 11. Желателно е
  класиралите се участници на първите шест места и техните учители да бъдат
  наградени и резултатите от състезанието да бъдат разгласени по подходящ начин в
  медиите.

VІ. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието се състои от практическо приложение на формирани в процеса на обучението знания и умения.

Готвачи
–  приготвят
първо, второ и трето ястие по изготвено от тях меню, като едното от тях
трябва да бъде от Българската национална кухня.; аранжират по две порции от
предястието/ супата, салатата/, основното ястие и десерта, като едната порция
се разделя на две. Десерта може да бъде и в три порции

Сервитьори
– посрещат и настаняват гостите, устно представят
менюто, обслужват гостите, като предлагат и поднасят подходящите за
храната  напитки.  Декантират
или представят виното  в зависимост от
менюто.

VІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1.    Системата за
оценяване е точкова. Максималният брой точки за практическото изпълнение на
заданието е 100 точки за готвача и 100 точки за сервитьора. Окончателната оценка за всеки състезател е
сбор от точките на всички оценители, разделен на броят им.

2.    Комисията
по провеждане и оценяване на практическото задание разработва съответните
показатели за оценяване по предварително предоставените критерии. Посочва се
максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение
на показателя.

3.    Всеки член
на оценителната комисия, включително председателят попълва оценъчна карта за

всеки състезател и вписва определения от него брой точки. Картите за оценка се
обобщават и вписват в протокол за класиране на участниците.

4.    Класирането
се извършва въз основа на най-голям брой точки (сума от точките на всичките
оценители разделен на броят им).

5.    Правилата и критериите за оценка се подготвят от
националната комисия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ГОТВАЧ:

 1. Външен вид и работно облекло
 2. Лична хигиена и хигиена на работното място
 3. Безопасност при работа със съдове и инвентар
 4. Ефективност при използване на ресурси и хранителните
  продукти (минимум отпадъци)
 5. Организация и техника на работа
 6. Прецизност на изпълнение
 7. Оригиналност, новаторство при приготвяне и  оформяне
 8. Вкусови качества
 9. Работа в екип
 10. Умение
  за презентиране на ястията  на български
  език и чужд език по избор който се заявява предварително

СЕРВИТЬОР

 1. Външен вид и работно облекло
 2. Лична хигиена и хигиена на работното място
 3. Организация и техника на работа
 4. Прецизност на изпълнение при сервиране на храни и
  напитки
 5. Представяне на вино и съчетаване на храните и напитките
 6. Декантиране на вино
 7. Работа в екип
 8. Познания за технологията на приготвяната от готвача
  храна
 9. Умение за водене на диалог на английски език или друг
  чужд език по избор, който се заявява предварително за осигуряване на гост,
  владеещ съответния чужд език

VІІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. МОМН – осигуряване на грамоти за първенците и за
  участие на всички, нощувки и хранене на участниците в състезанието.
 2. АУРХБ
 3. Работодатели – осигуряват награди за участниците.
 4. Училищата – .

Comments are closed.