Home » Политика на поверителност

Политика на поверителност

Настоящата Политиката за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г. Поверителността на Вашите лични данни е много важна за нас и съобразно това ние гарантираме прозрачност по отношение на обработката на лични данни от нашата асоциация. Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. Датата на последната актуализация винаги ще бъде отбелязана в началото на Политиката.

Използвайки www.bapc.bg („Страницата“), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, подавате запитване по някое от нашите събития, абонирате се за месечния ни бюлетин, подавате молба за членство или ни изпращате съобщение, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

Тази политика важи от 28 Февруари 2019 г.

 


Кои сме ние?


Българска Асоциациация на Професионалните Готвачи / БАПГ/, регистрирана в 18-20 Професор д-р Димитър Атанасов, София, България, вписана в търговския регистър с Данъчен N: 4220069406, Булстат 131388986, МОЛ Андрей Стоилов.


Понятия


„Лични данни“ са всяка информация за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или не пряко чрез идентификационен номер или един или повече специфични признаци.

„Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.

„Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни.

„Чувствителни лични данни“ са лични данни за националност, расов или етнически произход, политически нагласи, членство в синдикати, религия и философски убеждения, здравословен и сексуален живот на субекта и генетичните данни. БАПГ никога не изисква и не обработва чувствителна лична информация.

„Обработка“ на лични данни е всяка операция или система от операции, които администраторът извършва систематично с лични данни, или по автоматичен или друг начин. Обработка на лични данни означава по-специално събирането, съхранението, разкриване, извличане, използване, пренос, разпределение, публикуване, съхранение, обмен, сортиране или комбиниране;

Обхват Обхвата означава конкретната лична информация, която трябва да обработваме, като например Вашето първо и фамилно име.


Каква информация събираме?


Информация, която Вие ни предоставяте е информацията, която получаваме от Вас чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания и съобщения. Информацията може да включва идентификационни данни (имена и дата на раждане), данни за контакт (имейл и телефонен номер) и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви.

 1. Членство и издаване и използване на членска карта/ карти

Ние обработваме само такива лични данни, които титулярят ще разкрие, предаде или попълни в съответното приложение/ молба. За целите на производството и експлоатацията на картата / картите обработваме снимката, името и фамилията на притежателя, датата на издаване, работно място, телефон, имейл, адрес за кореспонденция. Освен това, за целите на използването и функционалността поддържаме база данни на притежателите.  

 1. Персонализирани бизнес комуникации маркетинг, директен маркетинг

За тази цел ще се използват само личните данни на титуляря, за които е дал съгласието да се използват. Обхватът на личните данни, използвани за горепосочената цел, е:

 • имена, адресни данни (постоянен адрес, адрес за кореспонденция, включително имейл адрес), телефонен номер;
 • всички лични данни, посочени от титуляря във формуляра или съобщения по друг начин при съгласие;
 • данни за използване на уебсайта и социалната мрежа, данни открити по време на състезания, събития и проучвания.
 1. Данни за комуникация, включващи всяко съобщение, което ни изпращате, както чрез контактен формуляр, така и чрез имейл, текст, коментар, съобщение или коментар в/ чрез социална мрежа или друг вид съобщение, което ни изпращате. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за да отговорим на всеки въпрос.
 2. Технически данни, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашият сайт („Данни за дневника“). Тези данни могат да включват данни за използването на услугата ни, като адреса на интернет протокола („IP“) на Вашия компютър, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници – продължителността и повторяемостта на посещенията и др. данни. Освен това може да използваме услуги на трети страни като Google Анализ, които събират, наблюдават и анализират този вид информация, за да увеличат функционалността на Услугата ни. Тези доставчици на услуги от трети страни имат свои собствени политики за поверителност. Използваме и „бисквитки“, описани по-долу в настоящата Политика („Правила за „бисквитките“).

Как събираме Вашата информация и за какво я използваме?


Най-общо Вие можете да посещавате нашата Страница, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация при следните случаи:

 • Когато правите запитване за членство, за да разгледаме молбата Ви, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт;
 • Когато се регистрирате, за да получавате електронния ни бюлетин, за да Ви го изпращаме, докато не се отпишете;
 • Когато се регистрирате и участвате в нашите дейности, състезания, семинари и събития, за целите на провеждането им;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством изпращане на съобщение, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, състезания, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата;

В обобщение, ние обработваме  Вашата лична информация и данни за следните цели:

 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите заявления/ молби за членство и комуникация с Вас;
 • Издаване и използване на членска карта / карти – картата може да бъде издадена само ако Титулярът съобщи необходимата Лична информация на администратора, тази обработка е необходима за издаването на Картата;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за събития, както и информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в състезания;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите дейности;
 • Персонализирани бизнес комуникации – маркетинг, директен маркетинг

На какво основание обработваме Вашите лични данни?


Законово задължение – обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват.

Обществен интерес – в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.

Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме нашия месечен бюлетин, както и за да Ви информираме за и включваме в различни инициативи на Асоциацията, в т.ч. обучения, конференции, семинари, състезания и други събития.


За какъв срок съхраняваме Вашата информация?


Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон. В случай че Вашата молба за членство бъде одобрена, личните Ви данни ще бъдат запазени за срок съгласно вътрешните политики на Асоциацията.


С кого споделяме Вашите лични данни?


Асоциацията се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме на никого извън асоциацията, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Ние можем да споделяме Вашите данни с:

 1. наши партньори и спонсори за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашата Страница;
 2. спонсори и партньори на Асоциацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития, състезания и други дейности;
 3. на лица, предвидени в нормативен акт.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.


Как и Къде предаваме Вашите лични данни?


Асоциацията може да предава данни на нейни партньори, спонсори, доставчици на услуги, с които е в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност.


Какви са Вашите права?


Асоциацията ще предприеме необходимите стъпки, за да предостави на всеки Титуляр цялата информация по ясен, прозрачен, разбираем и леснодостъпен начин.

Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване на данните

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства:

 1. личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани,
 2. съгласието за обработка е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването,
 3. обработването е незаконосъобразно

Това Ваше право не е абсолютно и искането Ви за изтриване на данните може да не бъде уважено в случаите, когато обработването на Вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за изпълнение на задача от обществен интерес, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако:

 1. смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им,
 2. считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити,
 3. сте възразили срещу обработването на данните

Ако обработката е ограничена до „Правата за ограничаване на обработката“ по-горе, такива лични данни, с изключение на съхранението им, могат да бъдат обработвани само с ваше съгласие или с цел определяне, прилагане или защита на законни права.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данни

Имате право на получаване на лична информация, свързана с Вас, която асоциацията предоставя в структуриран, конвенционален и машинно читаем формат, ако:

а) обработването се основава на съгласие или споразумение

б) обработката се извършва автоматично.

Право на жалба 

Използвайте следния линк, за да намерите  компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Асоциацията, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.


Правила за „бисквитките” („cookies“)


Като уеб потребител трябва да сте наясно, че:

 • този уеб сайт е предназначен единствено за частни и некомерсиални цели,
 • съдържанието в мрежата се предоставя безплатно на потребителите,
 • БАПГ е доставчик на всички права на собственост върху Сайта, включително всички свързани права на интелектуална собственост,

Пояснение „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които уеб сайтът поставя на компютъра на потребителя или на друго устройство с достъп до Интернет. Тези файлове позволяват на асоциацията да разграничи конкретен потребител (притежател) от други потребители на мрежата, като предоставя на потребителите по-голямо удобство при гледане и подобряване на сайта.

Използвайте настройките на браузъра за проверка и изтриване на „бисквитките “.

Повечето интернет браузъри Ви позволяват да контролирате повечето типове „бисквитки“ чрез настройките на браузъра. Потребителят може да настрои своя браузър, за да го информира за получаване на „бисквитки“ и потребителят може да реши дали да използва „бисквитки“. Потребителят може да деактивира бисквитките в настройките на браузъра си.

Асоциацията използва „бисквитки”, за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата.

За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

Comments are closed.